КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА, СТРУКТУРА И СЪДЪРЖАНИЕ НА МАГИСТЪРСКАТА ПРОГРАМА

МАГИСТЪРСКАТА ПРОГРАМА Е ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДА ПОДГОТВЯ СПЕЦИАЛИСТИ В ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ВАЖНИ ЗА СЪВРЕМЕННОТО РАЗВИТИЕ ОБЛАСТИ: ОЦЕНКА НА ВЪЗОБНОВЯЕМИ И НЕВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ РЕСУРСИ, ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ И ОПТИМИЗИРАНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКОТО ЕНЕРГИЙНО ПЛАНИРАНЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ПРИРОДНО-РЕСУРСНИЯ ПОТЕНЦИАЛ НА КОНКРЕТНИЯ РЕГИОН
Завършилите магистърската програма получават теоретични знания и практически умения за невъзобновяеми и възобновяеми енергийни източници, геоенергийни стратегии, енергийно планиране и ефективност, екология и опазване на околната среда при добив и използване на геоенергия, необходими за тяхната успешна реализация в управленските структури на наднационално, национално, регионално и местно ниво.

Обучението предоставя широки възможности на завършилите студенти за професионална реализация на ръководни и експертни длъжности в държавната и местната администрация; в консултантски и производствени компании, в структури на гражданското общество, като държавни служители на национално и местно ниво, в неправителствени организации, държавни и частни фирми, занимаващи се с енергийно проучване и производство, както и логистична дейност в областта на енергетиката, енергийната и екологична ефективност.


МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА ЗА СПЕЦИАЛИСТИ (за студенти, които са завършили образователно-квалификационна степен "бакалавър" по следните специалности: География, Геология, проучване и добив на полезни изкопаеми, Регионално управление и политика, География и биология, Екология и опазване на околната среда, Устойчиво развитие, Природни и алтернативни горива)
Обучението протича в 2 семестъра.*

ПЪРВИЯТ (ЗИМЕН) СЕМЕСТЪР ВКЛЮЧВА 6 ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДИСЦИПЛИНИ С ОБЩ ХОРАРИУМ 360 часа (30 кредита):
1.Основи на регионалното планиране и устройството на територията

2.Геоенергийни ресурси

3.Геоинформационни технологии за проучване на енергийни ресурси

4.Геоекологична ефективност и устойчиво развитие

5.Принципи на оценка на въздействието на енергетиката върху околната среда

6.Европейски и национални програми за устойчиво енергийно развитие

ПРЕЗ ВТОРИЯ (ЛЕТЕН) СЕМЕСТЪР СЕ ИЗБИРА ЕДИН ОТ СЛЕДНИТЕ ПРОФИЛИРАЩИ МОДУЛИ:
1. Невъзобновяеми геоенергийни източници - характеристика, оценка и перспективи
2. Възобновяеми геоенергийни източници - характеристика, оценка и перспективи
3. Регионална енергийна ефективност и стратегии
Избираният модул включва дисциплини, всяка от които носи по 3 кредита. Студентът трябва да избере минимум 5 дисциплини, даващи общо 15 кредита. За да получи съответната квалификация, 3 от тях трябва да са от съответния избран модул (9 кредита). Останалите 2 дисциплини (6 кредита) трябва да са по една от другите 2 избираеми модула, като това се съгласува с научния ръководител или ръководителя на магистърската програма.
ИЗБИРАЕМИ МОДУЛИ И ДИСЦИПЛИНИ ПРЕЗ ВТОРИЯ СЕМЕСТЪР:

Избираем модул 1. НЕВЪЗОБНОВЯЕМИ ГЕОЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ - ХАРАКТЕРИСТИКА, ОЦЕНКА И ПЕРСПЕКТИВИ
1.Изкопаемите горива като природен ресурс

2.Нефт и природен газ

3.Въглища

4.Геотермални енергийни ресурси

5.Ядрени геоенергийни ресурси

6.Проблеми и перспективи при усвояването на енергия от невъзобновяеми източници - семинар

Избираем модул 2. ВЪЗОБНОВЯЕМИ ГЕОЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ - ХАРАКТЕРИСТИКА, ОЦЕНКА И ПЕРСПЕКТИВИ
1.Слънчева енергия

2.Ветрова енергия

3.Водна енергия

4.Енергия от Световния океан

5.Биоенергийна конверсия и биогорива

6.Проблеми и перспективи при усвояването на енергия от възобноновяеми източници - семинар

Избираем модул 3. РЕГИОНАЛНА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И СТРАТЕГИИ
1.Енергийни геостратегии и сигурност

2.Добри практики на прехода към устойчиво енергийно развитие

3.Регионална енергийна ефективност и местно устойчиво енергийно планиране (МУЕП)

4.Енергийна ефективност на селищно устройство

5.Геоложки методи за съхраняване на вредни емисии и радиоактивни отпадъци

6.Регионална енергийна ефективност и стратегии - семинар

Семестриалната такса за студентите от държавна поръчка е 375 лв., а за обучение срещу заплащане - 550 лв.

МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА ЗА НЕСПЕЦИАЛИСТИ (за студенти, които НЕ са завършили образователно-квалификационна степен "бакалавър" по следните специалности: География, Геология, проучване и добив на полезни изкопаеми, Регионално развитие и политика, География и биология, Екология и опазване на околната среда, Устойчиво развитие, Природни и алтернативни горива).

Обучението протича в 3 семестъра*. През първия (летен) семестър е предимно на консултативен принцип. През втория (зимен) и третия (летен) семестър обучението е в поток с магистърската програма за специалисти.

Кандидатстващите като неспециалисти се обучават само срещу заплащане (семестриална такса - 550 лв.). Обучението протича в 3 семестъра*. През първия (летен) семестър (започва през февруари 2016 г.) е предимно на консултативен принцип. През втория (зимен) и третия (летен) семестър обучението е съботно-неделно или вечерно (в зависимост от възможностите на студентите и преподавателите).

!!! Завършилите колежи с диплом за образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър" изучават предварително едногодишен учебен модул, който започва през октомври 2015 г., след което преминават двусеместриално обучение в програмата за специалисти - т. е. общият срок за завършване на магистърското обучение е 2 години (4 семестъра) !!! (виж представената по-долу допълнителна информация)

*Във всеки профилиращ модул студентът получава и 15 кредита за провеждане на самостоятелно изследване, подготовка и защита на дипломна работа. След успешно положени изпити по задължителните дисциплини се избира тема на магистърската теза. Заедно с научния ръководител или ръководителя на магистърската програма се разработва (в зависимост от темата на магистърската теза) индивидуален план, включващ избираеми дисциплини. След предварително съгласуване с ръководството на магистърската програма за научен ръководител може да бъде избран и специалист от други катедри на факултета или университета.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ СПРАВКИ:

Ръководител на магистърската програма:

Доц. д-р Антон Филипов

e-mail: antonf@abv.bg

сл. тел. о29308441ЕСЕНЕН ПРИЕМ ЗА ЗАВЪРШИЛИ КОЛЕЖИ

УСЛОВИЯ ЗА ПРИЕМ И СРОКОВЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ ЗА ЗАВЪРШИЛИТЕ КОЛЕЖИ С ДИПЛОМ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН "ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР"
ОБЩИЯТ СРОК НА ОБУЧЕНИЕ Е 2 ГОДИНИ (4 СЕМЕСТЪРА).
ОБУЧЕНИЕТО ЗАПОЧВА С ЕДНОГОДИШЕН КОМПЕНСИРАЩ УЧЕБЕН МОДУЛ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2015-2016 г. СЪС СЛЕДНАТА СТРУКТУРА:

ПЪРВИ (ЗИМЕН) СЕМЕСТЪР:

- Основи на картографията

- География на стопанството

- География на населението и селищата

- Политическа география

- Въведение в географските информационни системи
ВТОРИ (ЛЕТЕН) СЕМЕСТЪР:

- Климатология и хидрология

- Геоморфология

- Ландшафтна екология

- Природна география на България

- Социално-икономическа география на България

- География на света

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2016-2017 г. СТУДЕНТИТЕ ПРЕМИНАВАТ ДВУСЕМЕСТРИАЛНО ОБУЧЕНИЕ, ЗАЕДНО СЪС СТУДЕНТИТЕ-СПЕЦИАЛИСТИ ПО ПОСОЧЕНАТА ПО-ГОРЕ СТРУКТУРА И СЪДЪРЖАНИЕ НА МАГИСТЪРСКАТА ПРОГРАМА.
ПОДАВАНЕТО НА ДОКУМЕНТИ Е ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ 2015 г.
КАНДИДАТСТВАЩИТЕ НЕ ПОЛАГАТ КОНКУРСЕН ИЗПИТ, НО ТРЯБВА ДА ИМАТ СРЕДЕН УСПЕХ ОТ БАКАЛАВЪРСКАТА СТЕПЕН НЕ ПО-МАЛЪК ОТ ДОБЪР.

Кандидатите се обучават само в платената форма.
Началото на учебните занятия е през октомври 2015 г.

* За повече подробности виж квалификационната характеристика, структурата и съдържанието на МАГИСТЪРСКАТА ПРОГРАМА!!!Няма публикации.
Няма публикации.

Последователи